చందమామ కథలు

Telugu Stories / చందమామ కథలు

అక్షర శిల్పి [ Poetic Sculpter ]

“కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులవుతారు, మహాపురుషులవుతారు” అని వేటూరి గారు ఆనాడు ఒక అందమయిన పద్యాన్నిచ్చారు. ఈ కట్టెలు...