క్రీ. శ. 5వ శతాబ్దంలో విష్ణుశర్మ అనే పండితుడు సంస్కృత భాషలో రచించిన ఈ గ్రంథం ఎన్నో ప్రపంచ భాషలలోకి అనువదింపబడి, ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందింది. తన వద్ద నేర్చుకోదలచిన విద్యార్ధులకు పాఠ్యగ్రంథంగా ఈ పుస్తకాన్ని ఆయన రచించాడు. ఐదు భాగాలుగా విభజించిన ఈ పుస్తకం అనేక చిన్నచిన్నకథల సమాహారం. మానవ జీవితంలో అవసరమైన ఎన్నో ధర్మాలను, నీతిసూత్రాలను చక్కటి కథల రూపంలో, ఆసక్తికరమైన కథనంతో విష్ణుశర్మ బోధించాడు.

  1. Koti Mosali Vimala Mare 3:40
  2. Evaroo Amaayakulu Kaaru Mohini Juluri 3:16
  3. Peraasa Praanantakam Mohini Juluri 2:32
  4. Bhale Kaaki Vimala Mare 1:38
  5. Jittula Maari Nakka Mohini Juluri 6:50
  6. Kottaga Vachina varini nammaraadu Mohini Juluri 3:15
  7. Mitra Bedam Mohini Juluri 6:58
  8. Upaayam Mohini Juluri 5:20